Kompleksowa organizacja wesel

Pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę imprezy wesel­nej. Wybierz miejsce i ter­min – resztą zajmiemy się my!

Możemy zapewnić lokal, zespół, samochód, kierowcę, per­sonel, przy­go­tu­jemy i przy­s­troimy salę weselną, zapewn­imy rewela­cyjną oprawę świ­etlną, pyszne jedze­nie, dowieziemy i odwieziemy gości – wspani­ała zabawa gwarantowana!

NOWOSĆ! Niepow­tarzalne oświ­etle­nie LED

Dys­ponu­jemy oświ­etle­niem LED, które układamy w postaci lis­tew wzdłuż krawędzi sali.

Listwy LED są sterowane kom­put­erowo, pozwalają wygen­erować kli­maty­czne oświ­etle­nie w zależności od kon­tek­stu, potrzeb­nego nas­troju, aktu­al­nej muzyki.

Niepow­tarzalny efekt trzeba zobaczyć na żywo! Powyższe zdję­cia to tylko nami­astka efektu.

Zespół na wesele

Współpracu­jemy z wieloma zespołami gra­ją­cymi współczesną muzykę rozry­wkową i sprawd­zone stare hity. Ofer­u­jemy kilka sprawd­zonych zespołów do wyboru. Jed­nym z nich jest zespół Bella Musica (Repub­lika Czeska).

Samochód na wesele

Młodej parze pro­ponu­jemy kierowcę i spec­jalną wer­sję samo­chodu Lan­cia The­sis, z możli­woś­cią deko­racji przez nas.

Firma posi­ada bazę trans­portową (busy i auto­busy), ofer­u­jemy opcjon­alny dowóz i odwóz gości.

Sala na wesele

Możesz wybrać dowolną dostępną salę weselną, my zajmiemy się resztą.

Wesela najczęś­ciej orga­nizu­jemy na salach w:

 • Wesele GOK Suszec (sala duża i mała) (max. 250 osób)
 • Sala Miz­erów (max. 140 osób)

 • Sala Pawłow­ice (max. 120 osób)

 • Sala Rudz­iczka (max. 100 osób)
 • Cafe­Gaudi (mniejsze imprezy, urodziny, jubileusze – max. 75 osób)

Deko­racja kościoła

Zwykle deko­racją koś­cioła zaj­mują się Państwo Młodzi we włas­nym zakre­sie. Możemy pole­cić kilka osób zaj­mu­ją­cymi się deko­rac­jami, z którymi stale współpracujemy.

Per­sonel do dyspozycji

Nie musisz się martwić takimi szczegółami jak zmi­ana nakryć we właś­ci­wym cza­sie, utrzy­manie czys­tości na sali i w san­i­tari­at­ach w trak­cie i po imprezie. To jest Wasz dzień i zro­bimy wszys­tko, żebyś­cie mogli się skon­cen­trować wyłącznie na zabawie.

Fotograf weselny

Współpracu­jemy ze sprawd­zonymi, zawodowymi stu­di­ami fotografii ślub­nej. Możemy zapewnić obec­ność kamerzysty i pro­fesjon­al­nego fotografa. Poproś o nami­ary na naszego fotografa.

Na sali Café Gaudi we włas­nym zakre­sie zapew­ni­amy płytę DVD z setkami zdjęć doku­men­tu­ją­cych imprezę oraz filmy z kamer zain­stalowanych na sali.

Przykład­owe menu na wesele

UWAGA: TO JEST TYLKO PRZYKŁAD PREF­ER­ENCJI JED­NEGOKLIENTÓW

Do każdego posiłku wlic­zona jest dokładka!

Poniżej prezen­tu­jemy typowe weselne menu, które oczy­wiś­cie można zmody­fikować według włas­nych preferencji:

Obiad

 • 4 kawałki mięsa na osobę (7 rodza­jów, takich jak: rolady, de volaille, piecze­nie, kaczka, kur­czak, indyk,kotlety)
 • rosół swo­jski
 • swo­jskie nugle (sami robimy!)

Kawa /​herbata

 • 5 rodza­jów ciasta (min. 2 kawałki na osobę)
 • kopy
 • świeży ananas na surowo (w całości)
 • cukierki
 • ciasteczka weselne (swo­jskie włas­nej roboty!)

Zimna płyta

(bardzo obfita!)

 • szynki swo­jskie
 • tatar
 • galaretki (dro­biowe, wołowe)
 • bofinki
 • śledź (podany na różné sposoby)

Przys­tawka z ryb wędzonych:

 • łosoś
 • pstrąg
 • węgorz

Kolacja ciepła

 • 3 kawałki mięsa na osobę
 • frtyki, ziem­ni­aki zas­mażane, ziem­ni­aki purée
 • kapusta zas­mażana z boczkiem
 • żeberka
 • golonka

Pod­wiec­zorek na ciepło

 • krem cebulowo-​serowy
 • gołąbki
 • placki po węgier­sku (własny, unika­towy przepis)

Ryby na ciepło:

 • pstrągi
 • karpie
 • panierowane lub inne do wyboru
 • polęd­wiczki w sosie borowikowym

Menu dla wegetarian

Nie zapom­i­namy o tym, że mamy różné nawyki żywieniowe, pamię­tamy o dzieci­ach i osob­nych potrawach dla wegetarian.

Do każdego posiłku wlic­zona jest dokładka!

Zapy­taj o terminy

Jesteśmy firmą kom­plek­sowo orga­nizu­jącą imprezy, świad­czącą usługi transportowe.

Orga­ni­za­cja imprez

Ofer­u­jemy kom­plek­sową orga­ni­za­cję imprez, takich jak: wesela, studniówki, imprezy rodzinne.

Dys­ponu­jemy lokalami, doskon­ałym oświ­etle­niem, nagłośnie­niem, muzyką, zapleczem kuchen­nym, kel­nerami i wszys­tkim co potrzebne, aby Twoja impreza była nieza­pom­ni­ana dla gości i bezstre­sowa dla Ciebie!

Spoko­jna głowa, wszys­tkim zajmiemy się my!

Zobacz szczegóły

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów. Obsługu­jemy wszelkie imprezy.

Zobacz szczegóły

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Disco Life Drink Bar Przewóz Osób
Zbigniew Czech
tel. 792 233 334 (biuro)
kom: 602 572 232 (właściciel)
zbigniew.czech@o2.pl
NIP: 651-000-63-41

Zapytaj!

 • Napisz do nas!
 • Zadzwoń!
 • Negocjuj!